اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( تاثیر ابیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس )

نویسندگان: فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (Lens culinaris Medik.)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش شش مرحله آبیاری تکمیلی (آبیاری در تمام مراحل فنولوژی گیاه، انجام یک بار آبیاری در هر کدام از مراحل شاخه‌دهی، گل‌دهی، غلاف‌دهی، پرشدن دانه‌ها، و بدون آبیاری طی فصل رشد) به عنوان فاکتور اصلی (کرت نواری)، و سه رقم عدس (رباط، کالپوش و گچساران) به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد آبیاری تکمیلی بر صفات مورفولوژیک طول شاخه، تعداد شاخه، وزن خشک ساقه و وزن خشک شاخه اثر معنی‌دار داشت.

کلمات کلیدی

, دانه بستن, شاخه دهی, غلاف دهی, کرت نواری, گلدهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014180,
author = {حسینی, فریده سادات and نظامی, احمد and پارسا, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {تاثیر ابیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {دانه بستن، شاخه دهی، غلاف دهی، کرت نواری، گلدهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ابیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس
%A حسینی, فریده سادات
%A نظامی, احمد
%A پارسا, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]