اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: کوروش شجاعی نوفرست , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , جواد رضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس تحت شرایط کنترل شده، این آزمایش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. در این مطالعه اثر 9 دمای یخ زدگی (صفر، 3-، 6-، 9-، 12-، 15-، 18-، 21- و 24- درجه سانتی گراد) بر هفت نمونه عدس شامل ژنوتیپ های MLC-7، MLC-60، MLC-185، MLC-225، MLC-357، رباط و قزوین، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های MLC-60 و رباط با میانگین های 51 و 39 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد بقاء را داشتند. اثر دماهای آزمایشی نیز بر این صفت معنی دار (01/0 P <) بود. کلیه ژنوتیپ ها تا دمای 12- درجه سانتیگراد قادر به بقاء بودند و در دماهای پایین تر از بین رفتند. ژنوتیپ های MLC-7 و MLC-60 دارای بیشترین وزن خشک ساقه، شاخه و وزن خشک کل اندام های هوایی و نیز طول ساقه و شاخه بودند.

کلمات کلیدی

, بقاء, LT50, RDMT50
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014182,
author = {شجاعی نوفرست, کوروش and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and رضائی, جواد},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بقاء، LT50، RDMT50},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده
%A شجاعی نوفرست, کوروش
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A رضائی, جواد
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]