تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2006-6) , صفحات (27-37)

عنوان : ( مقایسه روش های فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM )

نویسندگان: ابوالفضل اکبرپور , محمدباقر شریفی , هادی معماریان خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله هدف مقایسه دو روش جهت تهیه نقشه کاربری اراضی است.

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات جغرافیایی, سنجش از دور, کاربری اراضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014205,
author = {اکبرپور, ابوالفضل and شریفی, محمدباقر and هادی معماریان خلیل آباد},
title = {مقایسه روش های فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2006},
volume = {13},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-0875},
pages = {27--37},
numpages = {10},
keywords = {سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور، کاربری اراضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روش های فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM
%A اکبرپور, ابوالفضل
%A شریفی, محمدباقر
%A هادی معماریان خلیل آباد
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2006

[Download]