دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (21), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (1-14)

عنوان : ( رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , سیدروح الله موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درهنگام ایجاد ترک نرمی سازه افزایش مییابد. افزایش نرمی باعث زیاد شدن تغییرمکانها خواهد شد. در این مقاله، یک جزء سه پهلو دارای ترک میانی رابطه سازی خواهد شد. اساس رابطه سازی این جزء بر روی افزایش نرمی ناشی از ترک خوردگی گذاشته شده است. برای رابطه سازی، ابتدا رابطه میان نرخ رهایی انرژی و ضریب شدت تنش درمکانیک شکست استفاده میشود و مقدار انرژی ناشی از ترک‌خوردگی حساب می‌شود. در ادامه، درایه‌های ماتریس نرمی اضافی ناشی از ترک خوردگی، در یک دستگاه مستقل نیرویی، به دست می‌آید. ماتریس مزبور، به نرمی پیش از ترک خوردگی افزوده می‌شود. با بهره‌جویی از ماتریس‌های مبدل نیرویی و نرمی، ماتریس سختی جزء ترک خورده برای مسأله مستوی حساب می‌گردد. ماتریس سختی به دست آمده از این روش، میزان کاهش سختی ناشی از ترک خوردگی را در ماتریس سختی جزء سالم وارد کرده است.

کلمات کلیدی

, اجزای محدود, مکانیک شکست, ترک, نرمی, سختی, ضریب شدت تنش, ماتریس مواد, نرخ رهایی انرژی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014217,
author = {رضائی پژند, محمد and موسوی, سیدروح الله},
title = {رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2009},
volume = {21},
number = {1},
month = {September},
issn = {1028-3080},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {اجزای محدود، مکانیک شکست، ترک، نرمی، سختی، ضریب شدت تنش، ماتریس مواد، نرخ رهایی انرژی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان
%A رضائی پژند, محمد
%A موسوی, سیدروح الله
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2009

[Download]