علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (1), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (85-96)

عنوان : ( تآثیر مقایسه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزانکننده مورد استفاده در پروژه های جنگل کاری )

نویسندگان: علی محمد اسعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: این تحقیق در جنگل دست کاشت محوطه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان انجام گرفت. این منطقه در ارتفاع 1050 متری از سطح دریا واقع شده، متوسط بارندگی و دمای سالانه به ترتیب250 میلی متر و 2/13 درجه سانتیگراد است. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان هدر رفت ربایشی، میان گذر و ساقآب بود که در گونه های گیاهی کاج (pinus nigra)، سرو (Cupressus sempervirens) ، اقاقیا (Robinia pseudacacia) و چنار (platanus orientalis) در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مقدار هدر رفت ربایشی ، میان گذر و ساقآب در گونه کاج به ترتیب 77/34، 73/63 و 5/1 درصد و در گونه سرو97/44, 4/53 و 63/1درصد بوده است. همچنین مقدار هدر رفت ربایشی ، میان گذر و ساقآب به ترتیب در گونه چنار 78/9, 42/89 و 8/. درصد و در گونه اقاقیا 5/5, 97/93 و 53/. درصد بوده است. هدر رفت ربایشی در گونه های کاج و سرو در سطح 05/. معنی دار شده در حالیکه گونه های چنار و اقاقیا اختلاف معنی داری در سطح 05/. نشان ندادند. همچنین مقدار هدر رفت ربایشی گونه های کاج و سرو در مقایسه با گونه های چنار و اقاقیا در سطح 01/0 اختلاف نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که سرو بیشترین میزان هدر رفت ربایشی را دارد.

کلمات کلیدی

, ربایش تاجی, کاج, سرو, چنار, اقاقیا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014221,
author = {اسعدی, علی محمد},
title = {تآثیر مقایسه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزانکننده مورد استفاده در پروژه های جنگل کاری},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {1028-3099},
pages = {85--96},
numpages = {11},
keywords = {ربایش تاجی، کاج، سرو، چنار، اقاقیا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تآثیر مقایسه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزانکننده مورد استفاده در پروژه های جنگل کاری
%A اسعدی, علی محمد
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]