پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2009-04-27

عنوان : ( بررسی وضعیت تیتر آنتی بادی گامبورو در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: غلامعلی کلیدری , احمد محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری بورس عفونی یا گامبورو نوعی بیماری ویروسی حاد است، که در اکثر نواحی جهان وجود دارد . یکی از راههای اساسی در پیشگیری از بیماری گامبورو واکسیناسیون می با شد از آنجا که واکسیناسیون با استفاده از واکسنهای زنده گامبورو با ایمنی مادری جوجه ها تداخل دارد، لذا در واکسیناسیون علیه گامبورو سنجش میزان آنتی بادی مادری جوجه هاو تعیین زمان واکسیناسیون بر اساس تیتر مادری از اهمیت زیادی بر خوردار است . دراین بررسی تعداد 30 گله جوجه گوشتی 1 تا 5 روزه جهت ارزیابی میزان تیتر آنتی بادی مادری مورد آزمایش قرار گرفت . تیتر آنتی بادی جوجه ها با کیتهای مختلف الیزا نشان داد که بسته به سن گله مادر واکسنهای مورد استفاده در گله مادر جوجه ها دارای میزان متفاوتی آنتی بادی بودند بطوریکه ا ین میزان از متوسط 2766 تا 10615 متفاوت بود . بر اساس فرمول پیشنهادی کوون هاون در گله ای که تیترمادری آن 2766 می باشد در منطقه کم خطر سن اولین واکسیناسیون 12 روز و در منطقه پرخطر 11 روز بدست می آید در حالیکه در گله ای که دارای تیتر مادری 10615 میباشد سن اولین واکسیناسیون در منطقه کم خطر 30 روزگی ودر منطقه پر خطر 29 روزگی میباشد . این بررسی نشان می دهد که تفاوت تیتر آنتی بادی مادری جوجه ها آنقدر زیاد است که ارایه یک محدوده مشخص به عنوان Base line و زمان اولین واکسیناسیون مشکل می باشد . لذا برای تعیین زمان دقیق اولین واکسیناسیون در هر مورد باید از جوجه های گوشتی خون گیری به عمل آید وپس ازسنجش میزان آنتی بادی مادری باتوجه به خطربیماری و نوع کیت مورد استفاده برنامه واکسیناسیون راتنظیم کرد .

کلمات کلیدی

, تیتر آنتی بادی, گامبورو , جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014235,
author = {کلیدری, غلامعلی and محمدی, احمد},
title = {بررسی وضعیت تیتر آنتی بادی گامبورو در جوجه های گوشتی},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {تیتر آنتی بادی، گامبورو ، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت تیتر آنتی بادی گامبورو در جوجه های گوشتی
%A کلیدری, غلامعلی
%A محمدی, احمد
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2009

[Download]