پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-12-12

عنوان : ( کارکرد تئوری شناختی اجتماعی باندورا و قابلیت پیش بینی آن در فعالیتهای بدنی: بازبینی پژوهش های انجام شده از سال 1990 تا 2007 )

نویسندگان: هاله جعفری نائینی لطف آبادی , رضا شجیع , نصراله جوادیان صراف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: تئوری شناختی اجتماعی (SCT) که توسط باندورا (1986، 1997) ارائه شد به عنوان ملاکی برای درک رفتارهای ورزشی و توسعه مداخله های مناسب بالینی جهت شروع و حفظ فعالیت های بدنی در نظر گرفته شده است. هدف از انجام این بازبینی تلفیقی، تعیین قابلیت پیش بینی سازه های تئوری شناختی اجتماعی باندورا بویژه خودکارآمدی تمرینی برای توضیح رفتار ورزشی و همچنین شناسایی نقش اجزای کلیدی مداخله جهت پذیرش و حفظ فعالیت بدنی می باشد. روش شناسی: این پژوهش که از نوع تحقیقات بازبینی است از یک رویکرد فراتحلیلی غیرآماری ارائه شده توسط بلاند و همکاران (1995) که شامل موارد 1) بازیابی ادبیات، 2) کدگذاری ادبیات، 3) درجه بندی کیفیت، 4) نت برداری منابع با کیفیت بالا و 5) تلفیق نتایج اصلی هر مطالعه می باشد، پیروی می کند. به منظور حفظ وضوح و تمرکز در بازبینی جامع، مدلی برای هدایت بازیابی و انتخاب مقالات در نظر گرفته شد که این مدل، مدل تحلیلی SCT و فعالیت بدنی ارائه شده توسط کلر و همکاران (1999) می باشد. منابع مورد استفاده جهت بازبینی شامل MEDLINE، چکیده های روانشناسی، SPORTDiscus، پیگیری ارجاعات مربوط در مقالات منتشره و اینترنت بودند. در نهایت تعداد 50 مقاله منتشر شده طی سال های 1990 تا 2007 که به لحاظ کیفیت و کفایت ارزیابی و همچنین ارتباط بین سازه SCT، خودکارآمدی و فعالیت بدنی تأیید شدند، مورد بازبینی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد کلیه تحقیقات توصیفی رابطه آماری معناداری را بین خودکارآمدی و رفتار ورزشی نشان می دهند. همچنین تحقیقات تجربی و نیمه تجربی نشان دادند که شرکت در برنامه ورزشی خودکارآمدی را افزایش داده و برنامه هایی که به منظور افزایش انتظارات نتیجه و خود کارآمدی طرح شده بودند، بطور معناداری رفتار ورزشی را افزایش دادند. بحث و نتیجه گیری: بر پایه یافته های پژوهش، به علت مرکزیت خودکارآمدی در بسیاری از نظریه های شناختی اجتماعی که به توضیح سه عنصر نگرش- گرایش- رفتار می پردازند، نیاز شدیدی به طراحی مداخلات برای افزایش سودمندی آن احساس می شود. به نظر می رسد انجام تحقیقات شفاف، تعمیم پذیر، نظام دار، نظری، تصادفی و کنترل شده مورد نیاز باشند.

کلمات کلیدی

, تئوری شناختی اجتماعی, پیش بینی, فعالیت بدنی, خودکارآمدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014251,
author = {جعفری نائینی لطف آبادی, هاله and شجیع, رضا and جوادیان صراف, نصراله},
title = {کارکرد تئوری شناختی اجتماعی باندورا و قابلیت پیش بینی آن در فعالیتهای بدنی: بازبینی پژوهش های انجام شده از سال 1990 تا 2007},
booktitle = {پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {تئوری شناختی اجتماعی، پیش بینی، فعالیت بدنی، خودکارآمدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارکرد تئوری شناختی اجتماعی باندورا و قابلیت پیش بینی آن در فعالیتهای بدنی: بازبینی پژوهش های انجام شده از سال 1990 تا 2007
%A جعفری نائینی لطف آبادی, هاله
%A شجیع, رضا
%A جوادیان صراف, نصراله
%J پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]