پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-12-12

عنوان : ( بررسی وضعیت موجود، چالش ها و موانع فراروی انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: رضا شجیع , امین دهقان قهفرخی , نصراله جوادیان صراف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و ارزیابی عملکرد آن ها به منظور دستیابی به نقاط قوت، ضعف و شناسایی چالشهای فراروی این انجمنها بوده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی بوده و نمونه آماری این پژوهش را تعداد 38 نفر از دانشجویان دختر و پسر عضو اصلی انجمنهای ورزشی از میان کلیه اعضای اصلی انتخاب شده در آخرین انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی (2 سال گذشته)، تشکیل دادند. ابزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته سنجش وضعیت انجمن های ورزشی بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصین و پایایی سئوالات نیز از طریق آلفای کرونباخ (82/0) در یک مطالعه مقدماتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. داده های بدست آمده در این تحقیق، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 79 درصد دانشجویان به اهمیت انجمن ورزشی و تأثیرات مثبت آن برای دانشگاه آگاه هستند. تنها 1/42 درصد دانشجویان نسبت به ماهیت انجمن ورزشی و فعالیت های آن آگاهی مشخص دارند. حضور در انجمن ورزشی باعث توسعه تفکر کار گروهی در 2/63 درصد دانشجویان شده است. 3/55 درصد دانشجویان، تعامل و همکاری مدیریت تربیت بدنی دانشگاه را با انجمنهای ورزشی دانشجویی خوب و بسیار خوب ارزیابی می کنند. مهمترین مشکلات و چالشهای فراروی انجمنهای ورزشی از نظر دانشجویان به ترتیب کمبود منابع مالی، نبود امکانات و شرایط لازم، بی توجهی مسئولین و متولیان ورزش دانشگاه، نبود نظارت و کنترل مناسب، نبود طرح و ایده مناسب می باشند. بین شناخت دانشجویان نسبت به انجمن ورزشی با تعداد سالهای تحصیل در دانشگاه رابطه معنی داری وجود دارد (05/0>p). بین شناخت دانشجویان دختر و پسر از انجمن ورزشی تفاوت وجود داشته (05/0>p) و دانشجویان پسر دارای شناخت بهتری نسبت به دانشجویان دختر هستند. بحث و نتیجه گیری: بر پایه یافته های پژوهش، دانشجویان عضو انجمن های ورزشی، دارای ذهنیت و پتانسیل بسیار خوبی جهت فعالیت در این تشکل هستند، اما به نظر می رسد وجود موانع فراروی موجود، مانع از رضایتمندی آنان نسبت به عملکردشان در انجمن های ورزشی شده است. بر همین اساس پیشنهاد می شود ضمن انجام تحقیقی مشابه در ارتباط با انجمن های ورزشی دانشگاه های کشور، طرحی جامع برای توسعه و بهبود این انجمن ها پیش بینی و اجرا گردد.

کلمات کلیدی

, وضعیت موجود, موانع, انجمن های ورزشی دانشجویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014252,
author = {شجیع, رضا and دهقان قهفرخی, امین and جوادیان صراف, نصراله},
title = {بررسی وضعیت موجود، چالش ها و موانع فراروی انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {وضعیت موجود، موانع، انجمن های ورزشی دانشجویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت موجود، چالش ها و موانع فراروی انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
%A شجیع, رضا
%A دهقان قهفرخی, امین
%A جوادیان صراف, نصراله
%J پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]