ندا, دوره (4), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (13-21)

عنوان : ( نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه )

نویسندگان: هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در انجام هر تحقیق علمی، موضوع تعیین حجم نمونه و انتخاب نمونه ای مناسب، بسیار اهمیت دارد و مطمئناً نتایج اخذ شده از مطالعه نیز در گروی انتخاب نمونه ای مناسب با حجم کافی خواهد بود. در این مطالعه نکات مهمی در مورد تعیین حجم نمونه مطرح شده و با استفاده از آن ها، روش تعیین حداقل حجم نمونه مورد نیاز در مطالعات معطوف به مقدار و مطالعات معطوف به تصمیم با ارائه چند مثال کاربردی و معرفی نرم افزار آماری PASS نسخه 2004 که بخشی از نرم افزار NCSS است، توضیح داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی: برآورد حجم نمونه؛ نرم افزار آماری NCSS؛ نرم افزار PASS؛ مطالعات معطوف به تصمیم؛ مطالعات معطوف به مقدار؛ مشکل حجم نمونه بزرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014263,
author = {جباری نوقابی, هادی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه},
journal = {ندا},
year = {2009},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {1122-1111},
pages = {13--21},
numpages = {8},
keywords = {کلمات کلیدی: برآورد حجم نمونه؛ نرم افزار آماری NCSS؛ نرم افزار PASS؛ مطالعات معطوف به تصمیم؛ مطالعات معطوف به مقدار؛ مشکل حجم نمونه بزرگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه
%A جباری نوقابی, هادی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J ندا
%@ 1122-1111
%D 2009

[Download]