پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, دوره (5), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (57-74)

عنوان : ( روشهای برآورد پارامتر های فرم های تابعی لورنتس و مقایسه آنها بر اساس هزینه داده های خانوار )

نویسندگان: آزاده مجیری , غلامرضا محتشمی برزادران , یدالله واقعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منحنی لورنتس مهمترین ابزار گرافیکی است که برای توصیف اندازه ی تمرکز در جامعه، مانند ثروت استفاده می شود، در چنین مواردی بسیاری از اقتصاددانان نا برابری اقتصادی را اندازه گیری میزان نابرابری تعریف می شوند. ضریب جینی یکی از مهمترین این شاخص هاست. در این مقاله، ابتدا به معرفی منحنی لورنتس، ضریب جینی وفرم های تابعی لورنتس می پردازیم.سپس پارامترهای فرم های تابعی لورنتس را به سه روش کم ترین توان های دوم، ماکسیمم درست نمایی و صدک اصلی براورد می کنیم. در نهایت براساس داده های هزینه ی خانوار شهری و روستایی ایران در سال 1384 بهترین فرم تابعی و بهترین روش براورد را معرفی می کنیم.

کلمات کلیدی

منحنی لورنتس؛ضریب جینی؛فرم های تابعی؛براورد ماکسیمم درست نمایی؛براورد کم ترین توان های دوم؛صدک اصلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014274,
author = {آزاده مجیری and محتشمی برزادران, غلامرضا and یدالله واقعی},
title = {روشهای برآورد پارامتر های فرم های تابعی لورنتس و مقایسه آنها بر اساس هزینه داده های خانوار},
journal = {پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran},
year = {2008},
volume = {5},
number = {1},
month = {August},
issn = {1735-1294},
pages = {57--74},
numpages = {17},
keywords = {منحنی لورنتس؛ضریب جینی؛فرم های تابعی؛براورد ماکسیمم درست نمایی؛براورد کم ترین توان های دوم؛صدک اصلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشهای برآورد پارامتر های فرم های تابعی لورنتس و مقایسه آنها بر اساس هزینه داده های خانوار
%A آزاده مجیری
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A یدالله واقعی
%J پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran
%@ 1735-1294
%D 2008

[Download]