علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (2), شماره (1), سال (2001-8) , صفحات (26-29)

عنوان : ( بررسی مقدماتی شیوع کربپتوسپوریدیوم در جوندگان وحشی استان خراسان )

نویسندگان: سیدابوالقاسم نقیبی , جمشید درویش , محمدحسین رجاییان خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

150 جونده از 11 گونه که شامل 10 نمونه موش کشتزار دم داز

کلمات کلیدی

کربپتوسپوریدیوم جوندگان حراسان ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014277,
author = {نقیبی, سیدابوالقاسم and درویش, جمشید and محمدحسین رجاییان خلیل آباد},
title = {بررسی مقدماتی شیوع کربپتوسپوریدیوم در جوندگان وحشی استان خراسان},
journal = {علوم-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2001},
volume = {2},
number = {1},
month = {August},
issn = {1561-8943},
pages = {26--29},
numpages = {3},
keywords = {کربپتوسپوریدیوم جوندگان حراسان ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقدماتی شیوع کربپتوسپوریدیوم در جوندگان وحشی استان خراسان
%A نقیبی, سیدابوالقاسم
%A درویش, جمشید
%A محمدحسین رجاییان خلیل آباد
%J علوم-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1561-8943
%D 2001

[Download]