اندیشه دینی, دوره (27), شماره (27), سال (2008-8) , صفحات (105-116)

عنوان : ( مؤلفه های تصویر هنری در قرآن )

نویسندگان: سیدحسین سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متون دینی متون ادبی هستند و برای تأثیر بر مخاطب از اسلوب خاص و ساختار زبانی شعرگونه بهره می گیرند.از مهمترین ابزارهای به کار گرفته شده درمتون دینی تصویر است.کارکردتصویر بیان رابطه ذهن وزبان واندیشه واحساس است.به همین روی درمتون دینی برای تاثیرگذاری بر مخاطب ازاین ابزارهنری بهره می گیرند.چون یکی ازاهداف این گونه متون تاثیربرمخاطب است.

کلمات کلیدی

, قرآن, تصویر , سبک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014279,
author = {سیدی, سیدحسین},
title = {مؤلفه های تصویر هنری در قرآن},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2008},
volume = {27},
number = {27},
month = {August},
issn = {2251-6123},
pages = {105--116},
numpages = {11},
keywords = {قرآن،تصویر ،سبک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مؤلفه های تصویر هنری در قرآن
%A سیدی, سیدحسین
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2008

[Download]