افق دانش, دوره (15), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (30-36)

عنوان : ( بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گناباد به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای )

نویسندگان: حسین مختاریان دلویی , محمد محسن زاده , محمد قهرمانی , مهدی مشکی , محمدجواد فانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمپیلوباکتر یکی از علل عمده گاستروانتریت در انسان بوده و گوشت طیور به عنوان مهمترین عامل انتقال باکتری به انسان مطرح می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان شیوع کمپیلوباکتر در لاشه های طیور شهرستان گناباد صورت پذیرفت. روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی - کاربردی تعداد 100 نمونه از لاشه های طیور به صورت تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری Rinse test به منظور شناسایی کمپیلوباکتر ها مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از قرار گرفتن نمونه ها در محیط غنی کننده اگزتربراث در محیط انتخابی اسکایرو آگار حاوی 5% خون دفیبرینه اسب کشت و بعد از انکوباسیون به مدت 48 ساعت در دمای 42 درجه سانتیگراد در شرایط میکروائروفیلیک کلنی های مشکوک گرم منفی و میله ای شکل جهت آزمایشهای اکسیداز، کاتالاز، هیدرولیز هیپورات و حرکات دارتی شکل مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: از مجموع 100 نمونه مورد بررسی 31 نمونه (31%) از لحاظ وجود کمپیلوباکتر مثبت تشخیص داده شد. آزمایشهای بیوشیمیایی کمپیلوباکترهای جداشده نشان داد ه میزان شیوع کمپیلوباکتر ژژونی (61.29%) بیشتر از کمپیلوباکتر کولای (38.71%) بود. نتیجه گیری: با توجه به وجود کمپیلوباکتر در لاشه های طیور، پخت کامل گوشت طیور، شستشوی صحیح لاشه و بهبود کنترل کیفی لاشه ها جهت گونه های کمپیلوباکتر در کشتارگاه ضروری است.

کلمات کلیدی

, کمپیلوباکتر ژژونی, کمپیلوباکتر کولای, لاشه طیور,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014280,
author = {حسین مختاریان دلویی and محسن زاده, محمد and محمد قهرمانی and مهدی مشکی and محمدجواد فانی},
title = {بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گناباد به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای},
journal = {افق دانش},
year = {2009},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-1855},
pages = {30--36},
numpages = {6},
keywords = {کمپیلوباکتر ژژونی، کمپیلوباکتر کولای، لاشه طیور، گناباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گناباد به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای
%A حسین مختاریان دلویی
%A محسن زاده, محمد
%A محمد قهرمانی
%A مهدی مشکی
%A محمدجواد فانی
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2009

[Download]