چهارمین همایش تخصصی آمار , 2009-03-03

عنوان : ( استنباط بیزی براساس آماره های رکوردی در الگوی نمایی )

نویسندگان: وحید رنجبر , مهدی دوست پرست , محمد زاغیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرض کنید X2، X1 ... دنباله ای از متغیرهای تصادفی پیوسته باشند. Xk یک رکورد پایین نامیده می شود هرگاه از همه مقادیر ماقبل خود کوچکتر باشد. طبق قرارداد، X1 را به عنوان اولین رکورد تعریف می کنیم. مقدار i-مین رکورد را با Ri و تعداد مشاهدات بازم برای رسیدن به رکورد بعدی را با Ki نشان می دهیم. هدف در ایم مقاله، برآورد پارامترهای الگوی نمایی دو پارامتری از دیدگاه بیزی و غیر بیزی می باشد.

کلمات کلیدی

, الگوی نمایی, آماره های رکوردی, مقدار رکوردها, زمان بین رخ دادن رکوردها, برآوردگرهای بیزی, برآوردگرهای درستنمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014321,
author = {وحید رنجبر and دوست پرست, مهدی and زاغیان, محمد},
title = {استنباط بیزی براساس آماره های رکوردی در الگوی نمایی},
booktitle = {چهارمین همایش تخصصی آمار},
year = {2009},
location = {تهران-دانشگاه پیام نور, ايران},
keywords = {الگوی نمایی- آماره های رکوردی- مقدار رکوردها- زمان بین رخ دادن رکوردها-برآوردگرهای بیزی- برآوردگرهای درستنمایی ماکسیمم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استنباط بیزی براساس آماره های رکوردی در الگوی نمایی
%A وحید رنجبر
%A دوست پرست, مهدی
%A زاغیان, محمد
%J چهارمین همایش تخصصی آمار
%D 2009

[Download]