متن شناسی ادب فارسی, دوره (45), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (43-58)

عنوان : ( تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , سمیرا بامشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظامی گنجوی را می توان به عنوان یکی از چهره های برجستة نمادپردازی در ادبیات فارسی به شمار آورد. در میان آثار ارزشمند این شاعر بزرگ، هفت پیکر اثری کاملا رمزی است که هر یک از اجزا و تصاویر آن می تواند به صورت نمادین تفسیر شود یکی از مهمترین این تصاویرف تصویر غار است که نقش پر رنگ و برجسته ای در سراسر اپیزدهای این کتاب دارد. سوال اصلی این پزوهش این است که ایماژ غاز نماد چه چیزهایی است و چگونه معانی نمادیون آن در خدمت درونمایة اصلی هفت پیکر قرار گرفته است؟ با روشن شدن این موضوع، ظرافت، دقت و نگاه ریز بین نظامی در ایجاد ساختاری منسجم که همة اجزای آن یک کل واحد را تشکیل می دهند بیش از پیش جلوه می کند. در این تحلیل تصاویر نمادین دیگر مانند شکار، اژدها، گنج و ... که در ارتباط با نماد غار است نیز بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, نظامی, نماد, غار, هفت پیکر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014322,
author = {یاحقی, محمدجعفر and بامشکی, سمیرا},
title = {تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی},
journal = {متن شناسی ادب فارسی},
year = {2010},
volume = {45},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5486},
pages = {43--58},
numpages = {15},
keywords = {نظامی، نماد، غار، هفت پیکر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A بامشکی, سمیرا
%J متن شناسی ادب فارسی
%@ 2008-5486
%D 2010

[Download]