زیست شناسی ایران, دوره (20), شماره (1), سال (2007-6) , صفحات (110-120)

عنوان : ( بررسی ریخت شناسی و ریخت سنجی زیر خانواده جربیلینه در ذخیره گاه زیست سپهر گنو - استان هرمزگان )

نویسندگان: محمد رضا اشرف زاده , محمد کرمی , جمشید درویش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور مطالعه ریخت شناختی و ریخت سنجی زیر خانواده جربیلینه (Gerbillinae Gray, 1825) در ذخیره گاه زیست سپهر گنو ( استان هرمزدگان )

کلمات کلیدی

, جوندگان , جربیلینه, تله های زنده گیر, ریخت شناسی , ریخت سنجی , هرمزدگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014327,
author = {محمد رضا اشرف زاده and محمد کرمی and درویش, جمشید},
title = {بررسی ریخت شناسی و ریخت سنجی زیر خانواده جربیلینه در ذخیره گاه زیست سپهر گنو - استان هرمزگان},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2007},
volume = {20},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-9406},
pages = {110--120},
numpages = {10},
keywords = {جوندگان ، جربیلینه، تله های زنده گیر، ریخت شناسی ، ریخت سنجی ، هرمزدگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ریخت شناسی و ریخت سنجی زیر خانواده جربیلینه در ذخیره گاه زیست سپهر گنو - استان هرمزگان
%A محمد رضا اشرف زاده
%A محمد کرمی
%A درویش, جمشید
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2007

[Download]