ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و انتظارات مشتریان از خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد )

نویسندگان: سمیرا رضایی کهن , فخرالسادات طباطبائیان نیم آورد , نصراله جوادیان صراف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین انتظارات و برخی از ویژگی های جمعیت شناختی و الگوهای استفاده مشتریان از خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. به این منظور تعداد 375 نفر از بین مشتریان مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد با استفاده از روش خوشه ای مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات مراکز ورزشی ( QUESC) پس از تعدیل و تطبیق آن با شرایط فرهنگی کشور پاسخ دادند. پرسشنامه نهایی دارای 45 سوال در بخش انتظارات و 13 سوال در بخش ویژگی های جمعیت شناختی و الگوهای رفتاری است. روایی ابزار مذکور توسط متخصصین و پایایی آن در مطالعه مقدماتی اندازه گیری شد و آلفای کرونباخ آن 917/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی دو، ضریب همبستگی دو رشته ای و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که 6/65% مشتریان مراکز متأهل، 7/34% از مشتریان بین 19 تا 29 سال داشتند. همچنین 56% از لحاظ وضعیت شغلی غیرشاغل، 4/26% درآمد ماهیانه خانوادگی شان بیشتر از 501 هزار تومان، 5/80% دارای عضویت ماهیانه و 8/56% از خدمات مرکز بیشتر از یک ساعت استفاده می کردند و 5/39% هدفشان تناسب اندام بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های محیطی با سن ، درآمد رابطه معنی داری وجود دارد. بین طرز برخورد کارکنان با سن، مدت زمان استفاده از خدمات در هر جلسه رابطه معنی داری وجود دارد. بین اعتماد به کارکنان و سن رابطه معنی داری وجود دارد. بین اطلاعات موجود و سن رابطه معنی دار و مثبت و با مدت حضور در برنامه های باشگاه و تعداد نوبت استفاده از باشگاه در هفته رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. بین برنامه های پیشنهادی و سن رابطه معنی داری وجود دارد. بین ملاحظات شخصی، مدت زمان استفاده از خدمات باشگاه در هر جلسه و ساعت حضور افراد رابطه معنی داری وجود دارد. بین قیمت باشگاه و سن، مدت زمان استفاده از خدمات باشگاه در هرجلسه رابطه معنی داری وجود دارد. بین امتیازات اعطایی باشگاه و سن رابطه معنی دار و مثبت و با مدت حضور در برنامه های باشگاه رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. بین آرامش خاطر و سن، میزان درآمد و ساعت حضور در مرکز رابطه معنی دار و مثبت و با تعداد نوبت استفاده از باشگاه در هفته رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. بین آسایش مشتریان با سن و درآمد رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج این پژوهش با تحقیقات جمع آوری شده در ادبیات پیشینه بخصوص تحقیقات کیم و کیم (1998) و (1995) همخوانی ندارد. نکته مهم و قابل توجه در این پژوهش این است که با آنکه انتظارات مشتریان مراکز آمادگی جسمانی مشهد با دیگر کشورها تقریباَ یکسان می باشد اما ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی با عوامل کیفیت خدمات با دیگر کشورها متفاوت می باشد. از دلایل این امر می توان به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. نتایج این پژوهش می تواند صمن اطلاع رسانی، زمینه ای برای جذب بیشتر افراد به سوی مراکز آمادگی جسمانی را فراهم سازد.

کلمات کلیدی

, کیفیت خدمات, ویژگی های جمعیت شناختی, مراکز آمادگی جسمانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014330,
author = {رضایی کهن, سمیرا and طباطبائیان نیم آورد, فخرالسادات and جوادیان صراف, نصراله},
title = {رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و انتظارات مشتریان از خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {جزیره کیش, ايران},
keywords = {کیفیت خدمات، ویژگی های جمعیت شناختی، مراکز آمادگی جسمانی، مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و انتظارات مشتریان از خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد
%A رضایی کهن, سمیرا
%A طباطبائیان نیم آورد, فخرالسادات
%A جوادیان صراف, نصراله
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]