ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد )

نویسندگان: رضا شجیع , نصراله جوادیان صراف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش استفاده از رویکرد تحول شناختی پری به منظور تعیین و مقایسه سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. تعداد 97 دانشجوی پسر و 64 دانشجوی دختر (161=N) تربیت بدنی دانشگاه های فردوسی مشهد، غیرانتفاعی امام رضا (ع) و آزاد اسلامی مشهد به طور تصادفی با تخصیص متناسب در هر طبقه انتخاب و به مقیاس تجدید نظر شده نفلکمپ و اسلپتیزا (1976) که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی 83/0 تعیین شده بود پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد 2/70 درصد دانشجویان نسبت به آینده شغلی خود نگران هستند. 7/30 درصد دانشجویان اظهار می دارند در شناسایی فرصت های شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود ناتوان هستند. بر پایه نتایج تحقیق، تنها 5/45 درصد دانشجویان، اساتید خود را در مشاوره شغلی مؤثر می دانند. از نظر دانشجویان خانواده، سعی و تلاش فردی، رشته تحصیلی، مهارتهای حرفه ای و شرایط اقتصادی جامعه به ترتیب به عنوان عمده ترین عوامل موفقیت انتخاب شغل محسوب می شوند. بر مبنای نتایج مربوط به تحول شناختی انتخاب شغل، 7/5 درصد دانشجویان در مرحله دوگانه گرایی، 7/7 درصد دانشجویان در مرحله چندگانه گرایی، 4/78 درصد در مرحله نسبیت گرایی و 2/8 درصد در مرحله تعهد همراه با نسبیت گرایی قرار دارند. میانگین تحول شناختی انتخاب شغل برای دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی 06/54، دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) 81/51 و آزاد اسلامی (واحد مشهد) 53/51 بدست آمد. بین تحول شناختی انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی با آگاهی آنان نسبت به اهمیت شغل و انتخاب آن رابطه معنی داری وجود دارد (05/0>p). آنچه مسلم است تحول شناختی انتخاب شغل در دانشجویان تربیت بدنی قابل توسعه بوده و هنوز فعالیت منسجم و سازمان یافته ای برای توسعه و شناسایی فرایندها و روش های انتخاب شغل، معرفی ماهیت مشاغل در رشته تربیت بدنی، معرفی فرصت های شغلی، راهنمایی و مشاوره در اخذ هدف ها، ملاک ها و معیارهای شغلی در جامعه تحت بررسی صورت نگرفته است. بدیهی است برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی مشاوره شغلی برای اساتید، برگزاری دوره ها و کارگاه های ترویجی مشاوره شغلی دانشجویان به طور منظم، برگزاری دوره های کارورزی، ایجاد انگیزه برای دانشجویان به منظور حضور هر چه بیشتر آنان در محافل حرفه ای، ایجاد و توسعه روحیه پژوهشی در دانشجویان از جمله مواردی است که می تواند ساختار فکری دانشکده های تربیت بدنی را در جهت ارتقاء تحول شناختی و در نهایت موفقیت دانشجویان تغییر دهد.

کلمات کلیدی

, سطوح ادراکی, عوامل موفقیت, انتخاب شغل, دانشجویان تربیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014331,
author = {شجیع, رضا and جوادیان صراف, نصراله},
title = {بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {جزیره کیش, ايران},
keywords = {سطوح ادراکی، عوامل موفقیت، انتخاب شغل، دانشجویان تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد
%A شجیع, رضا
%A جوادیان صراف, نصراله
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]