دهمین سمینار سراسری آبیاری وکاهش تبخیر , 2010-02-08

عنوان : ( بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها )

نویسندگان: نسرین سیاری , محمد بنایان اول , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از پیش بینی دقیق الگوهای ساعتی داده های آب و هوا می توان بعنوان ورودی مدلهای شبیه سازی فرآیندهای گیاه همچون فتوسنتز و تعرق استفاده کرد. اطلاعات ثبت شده آب و هوای حاصل از ایستگاههای سینوپتیک همچنین می تواند بعنوان راهنمای حفاظت گیاه و مدیریت مؤثر در کاهش اثرات یخبندان بکار گرفته شود. پیشگویی دقیق حداقل دما برای پیش بینی یخبندان در دستیابی مؤثر به استراتژیهای کاهش آسیب رسانی به گیاهان بسیار مؤثر است. هدف اصلی از این مطالعه ارزیابی پیشگویی حداقل دمای روز با استفاده از دو روش توابع تریگونومتریک و تشخیص الگوها می باشد. برای این پیشگویی چندین سناریو انتخاب شد که عبارت بودند از پیش بینی حداقل دما در روز اول اردیبهشت و روز اول آبانماه با استفاده از داده های مشاهده شده یک روز قبل از روز هدف، هفت روز قبل از روز هدف و از ابتدای سال تا روز هدف. داده های مورد استفاده داده های 3 ساعتی دشت مشهد بمدت 16 سال از سال 1371 تا 1387 بوده است.ارزیابی هر سه مدل با مقایسه آماری داده های شبیه سازی شده با داده های اندازه گیری شده در ایستگاه مشهد انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که چنانچه دسترسی به داده های ساعتی به صورت ناقص و یا کمیاب باشد در بین دو روش سینوسی و سینوسی نمایی، روش سینوسی با دقت بالا قادر به شبیه سازی داده های ساعتی حداقل دما بود. برای پیشگویی حداقل دمایی که درشبانه روزممکن است رخ دهد نتایج نشان داد که هر چه فاصله زمانی تاروز مورد نظر برای پیش بینی کمترباشد دقت پیشگویی روش تشخیص الگو ها بالاتر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, دمای حداقل, یخبندان, مدل سینوسی, مدل سینوسی نمایی, پیش بینی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014332,
author = {سیاری, نسرین and بنایان اول, محمد and علیزاده, امین},
title = {بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها},
booktitle = {دهمین سمینار سراسری آبیاری وکاهش تبخیر},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دمای حداقل، یخبندان، مدل سینوسی، مدل سینوسی نمایی، پیش بینی، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها
%A سیاری, نسرین
%A بنایان اول, محمد
%A علیزاده, امین
%J دهمین سمینار سراسری آبیاری وکاهش تبخیر
%D 2010

[Download]