مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (3), سال (2010-1) , صفحات (197-212)

عنوان : ( تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه ها )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , آزاده بهره مند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله حاصل بررسی موقعیت مسئله زایی است که برخی تحقیقات از جمله مطالعه ای در سطح دانشکدة علوم تربیتی آن را به تصویر کشیده اند. آن موقعیت مسئله زا عدم توفیق فارغ التحصیلان دوره های آکادمیک مدیریت آموزشی در محیط واقعی سازمان بوده است. در پی آن، این مسئله مطرح شد که چه بسا اصولاً فرایند تربیت مدیران فرایندی ناشدنی است. بنابراین، برای بررسی موضوع امکان سنجی آموزش مدیریت دیدگاه های صاحب نظران بررسی و تحلیل گردید. بر این اساس، پرسش اساسی این نوشتار آن است که آیا مدیریت آموزشی قابل آموزش است؟ نتایج پیشینه کاوی نشان داد که گروهی از صاحب نظران به دلایلی نظیر شکاف میان تئوری و عمل مدیریت قایل به امکان ناپذیری آموزش مدیریت هستند. در این مقاله، نقطه نظرات مخالفان آموزش پذیری مدیریت نقد شد و چنین نتیجه شد که نقص مشاهده شده در فارغ التحصیلان، به احتمال بیشتری به کاربران نظریه های مدیریت (آموزه های مدیریتی) و نه دانش فعلی مدیریت مربوط است . کاستی های این کار بران می تواند به دو عامل (الف ) دریافت آموزش های نامناسب و (ب) ویژگی های شخصیتی غیر متناسب با شغل مدیریت، مربوط باشد. در صورت پذیرش اصل تعامل آموزه های مدیریت با ویژگی های کاربر (دانشجوی مدیریت آموزشی )، بایستی افرادی را در دوره های مدیریت گزینش نمود که دارای ویژگی های اولیۀ یک مدیر موفّق باشند . ضمناً می توان به راهکارهای دیگری در آموزش مدیریت در سطح سازمان ها ی آموزشی اندیشید . رویکرد گردش و ارتقای شغلی همراه با آموزش های ضمن خدمت مبتنی بر تحقیق عمل یکی از روش های مو ثر می باشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت آموزشی, آموزش پذیری, خصوصیات روان شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014333,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and آزاده بهره مند},
title = {تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه ها},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2010},
volume = {10},
number = {3},
month = {January},
issn = {1608-2842},
pages = {197--212},
numpages = {15},
keywords = {مدیریت آموزشی، آموزش پذیری، خصوصیات روان شناختی مدیران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه ها
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A آزاده بهره مند
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2010

[Download]