اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله , 2010-02-21

عنوان : ( شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک )

نویسندگان: حسین صادقی , امیر صادقی باقرآبادی , پروین بابائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وقوع زمین لرزه 25 مهر 1388 در نزدیکی گسل ایوانکی شاهدی بر فعالیت لرزه خیزی این گسل که یک زلزله تاریخی با بزرگی 2/7 را در کارنامه خود دارد، می باشد. با استفاده از روابط تجربی موجود و سابقه لرزه خیزی و هندسه گسل ایوانکی یک سناریوی لرزه ای با بزرگی 2/7 تعریف شد. با انجام شبیه سازی به روش «شبیه سازی کاتوره ای مبتنی بر فرکانس گوشه دینامیک» مشاهده گردید که هماهنگی خوبی بین مقادیر بیشینه شتاب برآورد شده و الگوی روابط کاهیدگی وجود دارد. نقشه لرزش (Shake Map) به دست آمده نشان می دهد که بیشترین جنبش زمین در نواحی 13 و 14 تهران رخ می دهد و کمترین میزان شتاب حرکت زمین مربوط به مناطق 21 و 22 می باشد.

کلمات کلیدی

, سناریو زلزله , گسل ایوانکی, تهران, نقشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014336,
author = {صادقی, حسین and صادقی باقرآبادی, امیر and بابائی, پروین},
title = {شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک},
booktitle = {اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سناریو زلزله ،گسل ایوانکی، تهران، نقشه لرزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک
%A صادقی, حسین
%A صادقی باقرآبادی, امیر
%A بابائی, پروین
%J اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله
%D 2010

[Download]