اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22

عنوان : ( واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان )

نویسندگان: الناز پاکار , محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش بازخورد بر تغییر رفتار و یادگیری یکی از مهم‌ترین اصول در نظریه آشوب و نظریه سایبرنتیک است. بازخورد حاصل از محیط می‌تواند به صورت مثبت یا منفی باعث کاهش/ افزایش یادگیری شود. بر مبنای نظریه اسناد نیز افراد شکست‌های خود در یادگیری را به چهار مقولة «توانایی»، «تلاش»، «دشواری موضوع» و «شانس» نسبت می‌دهند. معلم به عنوان یکی از ارکان محوری در یادگیری نقش بسزایی در رشد توان‌مندی و یادگیری افراد ایفا می‌کند و لذا بازخورد اظهار نظرهای آموزشی او به عنوان یکی از عوامل دخیل در رفتار فراگیران، می‌تواند مورد واکاوی قرار گیرد. در این مقاله نویسندگان در گزارشی از یک پژوهش میان‌رشته‌ای و مبتنی بر سه نظریه آشوب، سیبرنتیک و اسناد، نتیجة واکاوی رابطة میان اظهار نظرها و بازخوردهای آموزشی معلمان ترجمه بر ترجمة دانشجویان را ارائه می‌دهند و نتایج حاصل از آن را در قالب پیشنهادهایی برای ارتقای آموزش ترجمه مطرح می‌کنند.

کلمات کلیدی

, بازخورد, نظریه آشوب, نظریه اسناد, نظریه سایبرنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014352,
author = {پاکار, الناز and هاشمی, محمدرضا},
title = {واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان},
booktitle = {اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازخورد، نظریه آشوب، نظریه اسناد، نظریه سایبرنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان
%A پاکار, الناز
%A هاشمی, محمدرضا
%J اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی
%D 2010

[Download]