اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری , 2009-11-10

عنوان : ( سنتز نانو ذرات اکسید کبالت با ناخالصی مس به روش سل - ژل و بررسی خواص ساختاری آن ها )

نویسندگان: زهرا شیخی مهرآبادی , علی احمدپور , ناصر شاه طهماسبی , محمدمهدی باقری محققی , مسعود کریمی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو ذرات اکسید کبالت ناخالص شده با مس با نسبت های مختلف مولی مس به کبالت برابر با 0¸ 0.05¸ 0.08¸ 0.1¸ 0.125 و 0.15 به روش سل – ژل سنتز شدند. همچنین به منظور کوچک شدن سایز ذره، مقادیر مختلف اسید سیتریک مورد بررسی قرار گرفت. سپس ساختار بلوری به وسیله پراش اشعه X (XRD) و طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)و میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج الگوهای پراش پرتو x نشان دهنده تشکیل فاز Co3O4 در همه نمونه ها و فاز Cu2O به ازائ درصد های ناخالصی کمتر از 12.5% است. تصاویر TEM نشان دهنده توزیع غیر یکنواخت اندازه و غالبا مکعبی شکل نانوذرات می باشند.

کلمات کلیدی

, نانوذره, سل – ژل, اکسید کبالت, اکسید مس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014356,
author = {شیخی مهرآبادی, زهرا and احمدپور, علی and شاه طهماسبی, ناصر and محمدمهدی باقری محققی and کریمی پور, مسعود},
title = {سنتز نانو ذرات اکسید کبالت با ناخالصی مس به روش سل - ژل و بررسی خواص ساختاری آن ها},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {نانوذره، سل – ژل، اکسید کبالت، اکسید مس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانو ذرات اکسید کبالت با ناخالصی مس به روش سل - ژل و بررسی خواص ساختاری آن ها
%A شیخی مهرآبادی, زهرا
%A احمدپور, علی
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A محمدمهدی باقری محققی
%A کریمی پور, مسعود
%J اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری
%D 2009

[Download]