علوم - شهید چمران اهواز, دوره (1), شماره (22), سال (2009-4) , صفحات (117-129)

عنوان : ( بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی )

نویسندگان: راضیه رستمی , پروانه ابریشم چی , مهرداد لاهوتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تکنیکهای کشت بافت گیاهی به عنوان ابزار مفیدی برای ایجاد تنوع ژنتیکی به منظور به نژادی محصولات کشاورزی و همچنین تولید گیاهان عاری از بیماری به کار می روند. باززایی گیاه از طریق کشت مریستم یکی از مهم ترین روش های تولید گیاهان عالی از ویروس است. هدف از این پژوهش ارائه یک روش موثر برای کالوس زایی و باززایی گیاه از طریق کشت مریستم گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L. var. Premier) بوده است. کالوس زایی در قطعات ریز نمونه مریستم جانبی سیب زمینی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی 4،2-D با غلظت های 2،1.5،1،0.5،0 میلی گرم در لیتر القاء شد. کالوس زایی بهینه در غلظت 2 میلی گرم در لیتر 4،2-D مشاهده شد. حداکثر اندام زایی (ساقه زایی، ریشه زایی و رشد آنها) در غتظت 1.5 در لیتر این تنظیم کننده رشدمشاهده گردید. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور ایجاد بیشترین وزن خشک و تر کالوس در محیط کشت، تیمار 2 یلی گرم در لیتر 4،2-D و به منظور بیشترین میزان باززایی ریشه و ساقه از کالوس غلظت 1.5 میلی گرم در لیتر از این هورمون در محیط کشت به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, Solanum tuberosum L , کالوس زایی, کشت مریستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014373,
author = {رستمی, راضیه and ابریشم چی, پروانه and لاهوتی, مهرداد},
title = {بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی},
journal = {علوم - شهید چمران اهواز},
year = {2009},
volume = {1},
number = {22},
month = {April},
issn = {1735-6938},
pages = {117--129},
numpages = {12},
keywords = {سیب زمینی، Solanum tuberosum L ، کالوس زایی، کشت مریستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی
%A رستمی, راضیه
%A ابریشم چی, پروانه
%A لاهوتی, مهرداد
%J علوم - شهید چمران اهواز
%@ 1735-6938
%D 2009

[Download]