اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov )

نویسندگان: آسیه بهداد , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014379,
author = {بهداد, آسیه and فرزام, محمد and ابریشم چی, پروانه},
title = {بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {Artemesia khorasanica Podl; Bromus kopetdaghensis Dobov; درمنه خراسانی، بروموس کپت داغی، آللوپاتی، جوانه زنی، رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov
%A بهداد, آسیه
%A فرزام, محمد
%A ابریشم چی, پروانه
%J اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]