علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-6) , صفحات (121-128)

عنوان : ( اثرات اسیدجیبرلیک واتانول برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو قابلیت ماندگاری در گلهای بریده مریم )

نویسندگان: محمود شور , احمد خلیقی , مهدی نصیری محلاتی , روح انگیز نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور افزایش ماندگاری، افزایش در صد باز شدن گلجه ها و کاهش تولید اتیلن، پژوهشی درقالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی،در سه تکرار در سال 1382 در مشهد انجام گردید. در این پژوهش نیساگ های غده ای (پیازهای) مریم به مدت 24 ساعت در غلظت های 0، 50 ، 100 و 150 پی پی ام اسید جیبرلیک خیسانده شدند و پس از کاشت و چیدن گل آذین ها، در انبار خنک C50 ، در معرض تیوسولفات نقره در4 سطح 0 ،400 ،800و 1200 پی پی ام قرارگرفتند. نتایج نشان داد که هر سه صفت، تحت تاثیر اسید جیبرلیک ،تیوسولفات نقره و اثرات متقابل آنها قرار می گیرد. در این رابطه اسید جیبرلیک با غلظت 100 پی پی ام، کمترین اتیلن را تولید نمود. همین غلظت بر صفت باز شدن گلچه ها و ماندگاری نسبت به سایر غلظت ها اختلاف معنی دار نشان داد. همچنین اثر متقابل اسید جیبرلیک با غلظت 50 پی پی ام و تیوسولفات نقره با غلظت 800 پی پی ام، نه تنها تولید اتیلن را کاهش داد، بلکه دو صفت دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. این تیمار تولید اتیلن را 39/2 پی پی ام رساند، بعلاوه این تیمار در صد باز شدن گلچه ها را 4/32 % و ماندگاری را به 3/11 روز رساند

کلمات کلیدی

, اسید جیبرلیک, اتانول اتیلن و گل مریم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014385,
author = {شور, محمود and احمد خلیقی and مهدی نصیری محلاتی and روح انگیز نادری},
title = {اثرات اسیدجیبرلیک واتانول برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو قابلیت ماندگاری در گلهای بریده مریم},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {19},
number = {1},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {121--128},
numpages = {7},
keywords = {اسید جیبرلیک;اتانول اتیلن و گل مریم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات اسیدجیبرلیک واتانول برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو قابلیت ماندگاری در گلهای بریده مریم
%A شور, محمود
%A احمد خلیقی
%A مهدی نصیری محلاتی
%A روح انگیز نادری
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]