دانش و توسعه, دوره (16), شماره (28), سال (2009-11) , صفحات (77-94)

عنوان : ( بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران) )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل رابطه قیمت در طول زنجیرة تولید از تولیدکننده به مصرف‌کننده یک ابزاری رایج برای اندازه‌گیری درجه کارآیی و رقابت‌پذیر بودن بازارهای مختلف در دهه اخیر بوده است. در این مقاله، روابط قیمت و چگونگی انتقال قیمت بین دو سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده برای محصول پنیر در ایران بررسی شده است. داده‌های مورد استفاده شامل شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده محصول پنیر است که به‌صورت ماهانه دورة زمانی 91 ماهه از فروردین سال 1380 تا مهر 1387 را پوشش می‌دهد. از شیوۀ هم‌انباشتگی یوهانسن – یوسلیوس و رابطه علیت گرنجری برای آزمون وجود رابطه بین دو شاخص و تعیین جهت علیت استفاده شده است. تجزیه و تحلیل رفتار انتقال قیمت بر مبنای روش سنتی هاک و بکارگیری مدل ECM ون کرامون تابادل – لوی Von Cramon Taubadel-Loy (1998) است. نتایج نشان داد که جهت علیت از قیمتهای مصرف‌کننده به قیمت‌های تولید کننده در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. نتایج، فرضیۀ انتقال نامتقارن قیمت را بین قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده رد می‌کند. با توجه به نقش تعیین کننده مصرف‌کننده در تعییین قیمت، مطالعات بیشتر در زمینه مسائل رفاهی و مقایسه هزینه‌ها و منافع ناشی از اتخاذ سیاست‌های مختلف دولت در این بازار مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, انتقال قیمت, رابطه علًیت, تقارن قیمت, یوهانسن و یوسلیوس, لبنیات, پنیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014388,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and احمدی, محمد},
title = {بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {28},
month = {November},
issn = {2008-1456},
pages = {77--94},
numpages = {17},
keywords = {انتقال قیمت، رابطه علًیت، تقارن قیمت، یوهانسن و یوسلیوس، لبنیات، پنیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران)
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A احمدی, محمد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]