دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن (ICRARE2009) , 2009-09-27

عنوان : ( ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن )

نویسندگان: علیرضا آقائی فر , محمد علی رضوانی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر سعی شده است اثرات ارتعاشات ریلی منتقل شده از زمین بر سازه ساختمانهای مجاور ریل بررسی گردد . به عنوان مطالعه موردی، ساختمان هفت طبقه بتنی تالار شهر مشهد با کاربری فرهنگی و اداری که در مجاورت و بالای نزدیکترین ایستگاه قطار شهری به حرم مطهر (که در آینده تکمیل خواهد شد) مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ورودی نرم افزار یکی از منحنیهای موجو د در متن استاندارد به صورت منحنی خام استفاده شده که با ISO 14837-1 تبدیلهای ریاضی آماده ورود به نرم افزار مورد نظر گردید . نتایج مدل نرم افزاری نشان میدهد که ارتعاشات آنی ناشی از عبور قطارها از ایستگاه بر ساختمان تالار شهر مشهد تاثیر ق ابل ملا حظه ای ندارد. در مرحله دوم یک ساختمان فرضی یک طبقه با سازه ی بتنی به عنوان ساختمان مربوط به ایستگاه راه آهن بین شهری مدل شد ، با توجه به محاسبات نرم افزاری مشابه مدل فوق الذکر، مشخص شد که احتمال آسیب به نازک کاری ساختمان وجود دارد. در راستای راهکاری برای کاهش اثر ارتعاشات بر ساختمانهای مجاور ریل تکنولوژی دمپر که موجب کاهش اثرات ارتعاشات می- گردد، مورد بررسی واقع شده است. نتایج مدل بیانگر کاهش اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور ریل در صورت استفاده از چنین دمپرهایی استفاده کرد

کلمات کلیدی

, نوس انات قطار , تماس چرخ و ریل , تحلیل, فرکانسی , ایمنی سازه , حداکثر سرعت ذره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014393,
author = {علیرضا آقائی فر and محمد علی رضوانی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن (ICRARE2009)},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نوس انات قطار ، تماس چرخ و ریل ، تحلیل، فرکانسی ، ایمنی سازه ، حداکثر سرعت ذره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن
%A علیرضا آقائی فر
%A محمد علی رضوانی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن (ICRARE2009)
%D 2009

[Download]