آب و خاک, دوره (4), شماره (23), سال (2010-3) , صفحات (39-47)

عنوان : ( تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی )

نویسندگان: اکرم حلاج نیا , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , رمضانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش غلظت دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای در سال‌های اخیر و در نتیجه آن افزایش دمای کره زمین ممکن است بر چرخه های بیوشیمیای عناصر در خاک تأثیر گذار باشد. به منظور بررسی تأثیر دما و غلظت گاز دی اکسید کربن و اثر متقابل آنها بر شکل‌های نیتروژن محلول خاک آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با دو سطح دمایی 25 و 35 درجه سانتیگراد و دو سطح غلظت گاز دی اکسید کربن به مقدار 350 و 750 میلیگرم در لیتر بر روی یک خاک آهکی با یک درصد کود گاوی پوسیده به همراه 200 کیلوگرم در هکتار کود اوره انجام شد. تغییرات غلظت شکل‌های نیتروژن محلول خاک شامل نیتروژن محلول کل، نیتروژن معدنی محلول ، نیتروژن آلی محلول، مجموع نیترات و نیتریت و آمونیوم در طی 60 روز بررسی شد. نتایج نشان داد که تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در دماهای 25 و 35 درجه سانتیگراد بر غلظت شکل‌های مختلف نیتروژن محلول خاک متفاوت بود. در دمای 25 درجه سانتیگراد افزایش غلظت دی اکسید کربن موجب افزایش نیتروژن آلی محلول و کاهش نیتروژن معدنی محلول و مجموع نیتریت و نیترات گردید و بر مقدار نیتروژن محلول کل تأثیر معنی داری نداشت. در حالی که در دمای 35 درجه سانتیگراد افزایش غلظت دی اکسید کربن از 350 به 750 میلیگرم در لیتر غلظت نیتروژن محلول کل، نیتروژن معدنی محلول و مجموع نیتریت و نیترات را افزایش داد و بر مقدار نیتروژن آلی محلول تأثیر معنی داری نداشت. افزایش غلظت دی اکسید کربن در دماهای بالاتر موجب افزایش تجزیه فرم‌های آلی نیتروژن گردید. در بررسی روند تغییرات غلظت شکل‌های نیتروژن محلول در طی زمان نشان داده شد که تغییرات نیتروژن آلی محلول نسبت به سایر شکل‌ها در طی زمان زیادتر بود. افزایش غلظت دی اکسید کربن در دمای 35 درجه سانتیگراد موجب وقوع زود هنگام حداکثر و حداقل غلظت نیتروژن آلی محلول نسبت به سایر تیمارها در طی زمان گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش دما به همراه افزایش دی اکسید کربن موجب تحریک و افزایش سرعت واکنش‌های بیوشیمیایی نیتروژن در خاک گردید.

کلمات کلیدی

, نیتروژن محلول کل, نیتروژن آلی کل , نیتریت, نیترات , دی اکسید کربن , دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014401,
author = {حلاج نیا, اکرم and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and رمضانیان},
title = {تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {4},
number = {23},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {39--47},
numpages = {8},
keywords = {نیتروژن محلول کل، نیتروژن آلی کل ، نیتریت، نیترات ، دی اکسید کربن ، دما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی
%A حلاج نیا, اکرم
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A رمضانیان
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]