دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( معرفی تعدادی از بندپایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خارلته arvense (L) Scop. Cirsium )

نویسندگان: قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خارلته.Cirsium arvense (L) Scop به عنوان یکی از مهمترین علفهای هرز دنیا و سومین علف هرز در اروپا مطرح است. این گیاه با قابلیت رقا بتی بسیار زیاد در مناطق مختلف و با شرایط آب و هوایی متنوع رشد می کند و کنترل آن به خاطر سیستم خاص ریشه و نفوذ آن به اعماق خاک و فرم ساقه و برگها، بسیار مشکل است. عدم موفقیت روشهای رایج برای کنترلاین علف هرز متخصصین را ترغیب به تلاش برای جایگزینی راهکارهای مناسبی برای کنترل آن نموده است. در همین راستا و با علم به اینکه ایران به لحاظ تنوع شرایط اقلیمی و تنوع گونه های گیاهی و جانوری و بخصوص حشرات، مورد توجه متخصصین کنترل بیولوژیک در دنیا قرار گرفته است، بررسیهایی به منظور جمع آوری ، شناسایی، پراکندگی، فراوانی، بیولوژی، سیکل زندگی و دامنه میزبانی تعدادی از حشرات با رژیم غذایی گیاهخواری که روی کنترل گیاه هرز خارلته در استان خراسان شمالی فعال هستند ازسال 1385 شروع شده است. نتیجه بررسیها تا امروز جمع آوری و شناسایی دوازده گونه از شاخه بند پایان شامل یک گونه کنه گیاهخوار و یازده گونه متعلق به راسته های Coleoptera خانواده های Chrisomelidae, Curculionidae و راسته Lepidoptera خانواده های Nymphalidae , Noctuidae میباشند.در میان گونه های شناسائی شده فوق الذکر چهار گونه که بیشترین فراوانی را دررویشگاه های مختلف خارلته دراستان خراسان شمالی داشتند و نوید بخش آینده ای روشن برای استفاده از آنها در کنترل بیولوژیکی خارلته در ایران می باشند مورد بحث قرار می گیرند

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, خارلته,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014412,
author = {اسدی, قربانعلی},
title = {معرفی تعدادی از بندپایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خارلته arvense (L) Scop. Cirsium},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک، خارلته، حشرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی تعدادی از بندپایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خارلته arvense (L) Scop. Cirsium
%A اسدی, قربانعلی
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]