پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (1), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (9-30)

عنوان : ( نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیران )

نویسندگان: حبیب اله دعائی , محمد مهدی فراحی , محمدحسین همایونی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکل گیری جو اعتماد در سازمان از جمله الزامات موفقیت سازمان ها در محیط امروز کسب و کار است. در این بین نقش مدیران منابع انسانی در شکل دهی به فرهنگ و رفتارهای مبتنی بر اعتماد متقابل در سازمان نقشی مهم و تاثیرگذار است. بنابراین شناخت چگونگی تاثیر گذاری اقدامات و سیاست های مدیریت منابع انسانی بر شکل گیری فرهنگ اعتماد متقابل در سازمان نیز از اهمیت فراوان برخوردار است. بر این اساس این مطالعه تاثیر اقدامات بالنده سازی کارکنان (شامل 4 اقدام اصلی آموزش کارکنان، توسعه شایستگی ها، تبادل اطلاعات، و توانمندسازی کارکنان)، بر شکل گیری اعتماد آنان به مدیرانشان را آزمون می نماید. با استفاده از آزمون رگرسیون و مدل معادلات ساختاری و تحلیل پاسخ های 138 نفر از کارکنان شرکت داده پردازی ایران، چارچوبی که این اقدامات بر اعتماد کارکنان به مدیران تاثیر می گذارد، ارائه گردیده است. نتایج پژوهش نشان داده است، اقدامات توسعه شایستگی ها، توانمند سازی کارکنان، و تبادل اطلاعات با کارکنان دارای تاثیر مثبت و معنادار بر شکل گیری اعتماد آنان به مدیران می باشند. با این حال تحلیل مسیر نشان می دهد تاثیر آموزش کارکنان بر اعتماد آنان به مدیران به صورت غیر مستقیم است. بدینصورت که توسعه شایستگی ها، به عنوان میانجی بر ارتباط میان آموزش و اعتماد کارکنان به مدیران تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی

, اعتماد, بالنده سازی کارکنان, آموزش, توسعه شایستگی, تبادل اطلاعات, توانمندسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014445,
author = {دعائی, حبیب اله and محمد مهدی فراحی and همایونی راد, محمدحسین},
title = {نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیران},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-4064},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {اعتماد، بالنده سازی کارکنان، آموزش، توسعه شایستگی، تبادل اطلاعات، توانمندسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیران
%A دعائی, حبیب اله
%A محمد مهدی فراحی
%A همایونی راد, محمدحسین
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2009

[Download]