آب و خاک, دوره (23), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (48-54)

عنوان : ( تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو (parris Iland) در کشت بدون خاک(کیسه‌ای) )

نویسندگان: کامران داوری , حسین نعمتی , بیژن قهرمان , نسرین سیاری , پریسا شاهین رخسار احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو گلخانه‌ای (CV. Hamra) در سال زراعی 82-81 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. آزمایش بر اساس طرح کرت‌های خرد شده در قالب کاملاٌ تصادفی با چهار تکرار انجام شد. به طوری که دور آبیاری در سطح، 4 ، 8 و 12 بار در روز در کرت‌های اصلی و سه بستر پرلیت، لیکا و مخلوط پرلیت و لیکا در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. فاکتورهایی نظیر تعداد گره، فاصله میان‌گره روی ساقه اصلی ، طول و قطر ساقه ، تعداد برگ بوته، تعداد برگ تا گل آذین اول، فاصله اولین گره تا گل آذین اول ، وزن خشک ساقه و برگ، تعداد گل آذین، تعداد میوه، متوسط وزن میوه و عملکرد در بوته اندازه گیری شد. به طور کلی بسیاری از پارامترهای رشد اندازه گیری شده تحت تاثیر تیمارهای مختلف دور آبیاری قرار نگرفتند. عملکرد و وزن متوسط میوه در هر بوته تحت تاثیر دور آبیاری قرار گرفت به طوری که وزن متوسط میوه و عملکرد دردور آبیاری 12 بار بیشترین مقدار بود. بین بسترهای مورد آزمایش از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود نداشت. بیشترین عملکرد و وزن متوسط میوه مربوط به بستر لیکا با دور آبیاری 12 بار در روز بود که اختلاف معنی داری با دور آبیاری 8 بار در روز و بستر لیکا نداشت.

کلمات کلیدی

, کاهو, کشت بدون خاک, بستر, لیکا, پرلیت, دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014452,
author = {داوری, کامران and نعمتی, حسین and قهرمان, بیژن and سیاری, نسرین and شاهین رخسار احمدی, پریسا},
title = {تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو (parris Iland) در کشت بدون خاک(کیسه‌ای)},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {23},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {48--54},
numpages = {6},
keywords = {کاهو، کشت بدون خاک، بستر، لیکا، پرلیت، دور آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو (parris Iland) در کشت بدون خاک(کیسه‌ای)
%A داوری, کامران
%A نعمتی, حسین
%A قهرمان, بیژن
%A سیاری, نسرین
%A شاهین رخسار احمدی, پریسا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]