روانشناسی, دوره (8), شماره (2), سال (2004-4) , صفحات (183-204)

عنوان : ( مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی )

نویسندگان: محمد نقی فراهانی , ولی الله فرزاد , محمود فتوحی رودمعجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد لغوی برای طبقه بندی صفات شخصیت در دامنه وسیعی در زبانهای دیگر انجام شده است. نتیجه این پژوهشها مدارک تکرار پذیری ساختار پنج عاملی را فراهم آورده است. پژوهشگران با توجه به نتایج مطالعات انجام شده بر آن شدند که این مهم را در زبان فارسی بررسی کنند. برای تحقیق این هدف، از بررسی چهار فرهنگ فارسی و چهل کتاب داستان از نویسندگان معروف و صاحب سبک حدود 12000 صفت گردآوری شد. پس از حذف داده های تکراری، مترادف، متضاد و ... سرانجام یک فهرست 74 واژه ای از صفات، در زبان فارسی فراهم آمد. برای هر یک از واژه ها یک عبارت به صورت اول شخص مفرد نوشته و پرسشنامه ای تنظیم شد. 360 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه روی آنان اجرا گردید. داده ها با روش تحلیل مؤلفه های اصلی و چرخش وریمکس عاملی شد. نتیجه این تحلیل استخراج پنج عامل با بار عاملی 0.4 و بیشتر روی متغیر بود. عامل ها با عنایت به محتوای ماده های آنها به ترتیب: وجدان (وظیفه شناسی) گشودگی ، روان رنجور خویی ، درونگرایی و دینداری نامگذاری شدند

کلمات کلیدی

, عوامل شخصیت, رویکرد لغوی, زبان فارسی, طبقه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014472,
author = {محمد نقی فراهانی and ولی الله فرزاد and فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی},
journal = {روانشناسی},
year = {2004},
volume = {8},
number = {2},
month = {April},
issn = {1680-8436},
pages = {183--204},
numpages = {21},
keywords = {عوامل شخصیت، رویکرد لغوی، زبان فارسی، طبقه بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی
%A محمد نقی فراهانی
%A ولی الله فرزاد
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J روانشناسی
%@ 1680-8436
%D 2004

[Download]