فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (3), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن )

نویسندگان: مریم عباسی , سیدعبدالکریم سجادی , مازیار آزادبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع یکنواخت ذرات تقویت‌کننده در زمینه از مهمترین پارامترهای مورد توجه در تولید کامپوزیت‌ها است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این منظور استفاده از روش آسیابکاری مکانیکی در متالورژی پودر است. در نتیجه به دست آوردن شرایط آسیابکاری بهینه از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است تا شرایط بهینه آسیابکاری ذرات تقویت کننده Ni3Al و پودر آلومینیوم جهت ساخت کامپوزیت Al/5vol.%Ni3Al مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی برای بررسی تأثیر نوع ذرات تقویت کننده بر خواص کامپوزیت زمینه آلومینیوم از دو نوع تقویت‌کننده اکسیدی و بین فلزی استفاده شده است. در نهایت از آن جایی که آسیابکاری مکانیکی باعث تغییر مورفولوژی و خواص پودرها می‌شود، تغییر در خواص کامپوزیت‌های تولید شده نیز انتظار می‌رود. مشاهده می‌شود انجام آسیابکاری مکانیکی در شرایط بهینه، باعث کاهش چگالی و افزایش سختی و استحکام نهایی می‌شود و همچنین ذرات تقویت‌کننده اکسیدی در مقایسه با ذرات بین‌فلزی باعث افزایش سختی کمتر ولی افزایش استحکام و داکتیلیتی چشم‌گیری می‌شوند.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت, آسیابکاری مکانیکی, ذرات تقویت کننده, خواص فیزیکی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014482,
author = {مریم عباسی and سجادی, سیدعبدالکریم and مازیار آزادبه},
title = {تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن},
journal = {فرآیندهای نوین در مهندسی مواد},
year = {2009},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1405},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {کامپوزیت، آسیابکاری مکانیکی، ذرات تقویت کننده، خواص فیزیکی و مکانیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن
%A مریم عباسی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A مازیار آزادبه
%J فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
%@ 2008-1405
%D 2009

[Download]