پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (51), شماره (127), سال (2008-11) , صفحات (1-22)

عنوان : ( بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان ملل )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , لیدا اصطهباناتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ا ین مقاله متون سخنران ی ر ؤسای جمهور جمهور ی اسلام ی ای ران و ایالات متحدة آمریکا در شهریورماه سال 1385 در سازمان ملل براساس نظریۀ کنش های گفتار تجزیه و تحلیل شده است . بعد از تب یی ن موضوع و طرح مسأله در مقدمه، به ب یان نظر یۀ کنش های گفتار پرداخته شده و دست ه بند ی کنش های گفتار سرل ارائه شده است . در ادامه، به تحل ی ل کنش گفتار ی سخنرانی های احمدی نژاد و بوش و مقا یسۀ نتا یجشان با یکدیگر پرداخته شده است. هر دو سخنران با شناخت موقع یت خو یش، یکی به عنوان رئیس جمهور ایران و د یگری به عنوان رئ یس جمهور ا یالات متحد ة آمر یکا سعی داشته اند تا با استفاده از جملات خاص (کنش ب یانی) منظور خو یش (کنش غ یربی انی) را به مخاطب برسانند تا با تأثیرگذاری بر مخاطبان خو یش (کنش پس بیانی) به گسترش افکار خو یش بپردازند. در این مقاله با تحلیل کنش گفتار ی ساختار جملات مورد استفاد ة آنان نشان داده شده ک ه چگونه با کنار هم چ ی دن جملات کنش ی: اظهاری، تعهد ی، اعلام ی و ... سعی در القا ی افکار خو یش به مخاطب داشته اند و چگونه این فرآیند در سخنرانی آنها شکل گرفته است.

کلمات کلیدی

, تحلیل گفتمان, متون سیاسی, کنش گفتار, کنش اظهاری, کنش ترغیبی, کنش عاطفی, کنش اعلامی, کنش تعهدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014485,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and اصطهباناتی, لیدا},
title = {بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان ملل},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2008},
volume = {51},
number = {127},
month = {November},
issn = {2588-4123},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {تحلیل گفتمان، متون سیاسی، کنش گفتار، کنش اظهاری، کنش ترغیبی، کنش عاطفی، کنش اعلامی، کنش تعهدی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان ملل
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A اصطهباناتی, لیدا
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2008

[Download]