جستارهای نوین ادبی, دوره (1), شماره (127), سال (2009-6) , صفحات (251-266)

عنوان : ( بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , بهمن شهری برآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا انواع بسامد شامل بسامد مورد (token frequency) و بسامد نوع (type frequency) در مطالعات زبانی معرفی می‌شود. سپس با تحلیل و واکاوی تعدادی از ساختهای زبانی، به بررسی تغییراتی که به موجب هر کدام از انواع بسامد در ساختهای نحوی و زبانی به وجود می‌‌آید می‌پردازیم و بر اساس این تغییرات، اثرات بسامد مورد را به دو نوع اثر فروکاهنده (reduction effect) و اثر حفظ کننده (conserving effect) تقسیم و اثرات بسامد نوع را در زایایی نحوی (syntactic productivity) بررسی می‌کنیم. اثرات بسامد مورد در نحو و تعامل آن با اثر بسامد نوع در طول زمان این امکان را به ما می‌دهد تا بسیاری از شرایط زبانی را که به نظر دلبخواهی می‌نماید تبیین نماییم.

کلمات کلیدی

, بسامد مورد, بسامد نوع, اثر فروکاهنده, اثر حفظ کننده, زایایی نحوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014491,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and شهری برآبادی, بهمن},
title = {بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {127},
month = {June},
issn = {2008-7187},
pages = {251--266},
numpages = {15},
keywords = {بسامد مورد، بسامد نوع، اثر فروکاهنده، اثر حفظ کننده، زایایی نحوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A شهری برآبادی, بهمن
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2009

[Download]