ژنتیک نوین, دوره (3), شماره (3), سال (2008-10) , صفحات (45-48)

عنوان : ( تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , شاهرخ قوتی رودسری , سید ضیاء الدین میرحسینی , مجتبی طهمورث پور , علیرضا هروی موسوی , علی جوادمنش , مهدی سلطانی , حسن عباسی , محمد دوستی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی گونه های حیوانی استفاده شده در پودر ماهی به لحاظ اقتصادی و بهداشتی بسیار حائز اهمیت می باشد. هدف از این تحقیق تشخیص وجود تقلب و شناسایی گونه های استفاده شده (نشخوارکنندگان، طیور و خوک سانان) در پودر ماهی با استفاده از روش های مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز بود. بدین منظور از پودر ماهی تولید کارخانه های مختلف تعداد 20 نمونه جمع آوری شد. استخراج DNA از نمونه ها به روش گوانیدین تیوسیانات- سیلیکاژل صورت گرفت. قطعات 104، 183 و 290 جفت بازی به ترتیب برای نشخوار کنندگان (گاو، گوسفند و بز)، طیور (مرغ و بوقلمون) و خوک سانان (اهلی و وحشی) از نواحی ژنی 12S rRNA و 16S rRNA،DNA میتوکندری با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز به صورت Multiplex و آغازگرهای اختصاصی نشخوار کنندگان، طیور و خوک سانان تکثیر شد. نتایج نشان دادند که نمونه های پودر ماهی جمع آوری شده هیچگونه آلودگی به بقایای بافتی خوک سانان نداشتند. اما 75 درصد نمونه های جمع آوری شده آلودگی به بقایای بافتی نشخوارکنندگان و 55 درصد آلودگی به بقایای بافتی طیور را نشان دادند. همچنین میزان آلودگی مشترک بقایای بافتی نشخوار کنندگان و طیور در پودر ماهی 45 درصد برآورد شد.

کلمات کلیدی

, کلیدی: تشخیص تقلب, DNA میتوکندری, پودر ماهی, 12S rRNA, 16S rRNA و Multiplex PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014508,
author = {نصیری, محمدرضا and قوتی رودسری, شاهرخ and سید ضیاء الدین میرحسینی and طهمورث پور, مجتبی and هروی موسوی, علیرضا and جوادمنش, علی and سلطانی, مهدی and عباسی, حسن and دوستی, محمد},
title = {تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2008},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4439},
pages = {45--48},
numpages = {3},
keywords = {کلیدی: تشخیص تقلب،DNA میتوکندری، پودر ماهی، 12S rRNA، 16S rRNA و Multiplex PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری
%A نصیری, محمدرضا
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%A سید ضیاء الدین میرحسینی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A هروی موسوی, علیرضا
%A جوادمنش, علی
%A سلطانی, مهدی
%A عباسی, حسن
%A دوستی, محمد
%J ژنتیک نوین
%@ 2008-4439
%D 2008

[Download]