چهارمین همایش علمی کاربردی قارچ های خوراکی ایران , 2009-11-21

عنوان : ( تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای سفید )

نویسندگان: محمود ذکائی , سحر بازیار , محمد خانه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای سفید

کلمات کلیدی

تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای سفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014513,
author = {ذکائی, محمود and سحر بازیار and خانه باد, محمد},
title = {تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای سفید},
booktitle = {چهارمین همایش علمی کاربردی قارچ های خوراکی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای سفید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای سفید
%A ذکائی, محمود
%A سحر بازیار
%A خانه باد, محمد
%J چهارمین همایش علمی کاربردی قارچ های خوراکی ایران
%D 2009

[Download]