همایش ملی وبین رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-12-30

عنوان : ( مقایسه دیدگاه مدیران ومردم درباره الگوهای جلب مشارکت مردمی درشبکه آبیاری پایاب سد ، مورد: سدبیدواز اسفراین درخراسا ن رضوی )

نویسندگان: حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیدگاه مدیران ومردم درباره الگوهای جلب مشارکت درپایاب سد اسفراین مقایسه شده

کلمات کلیدی

, آب, مشارکت مردمی, مدیران, مردم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014529,
author = {بهروان, حسین},
title = {مقایسه دیدگاه مدیران ومردم درباره الگوهای جلب مشارکت مردمی درشبکه آبیاری پایاب سد ، مورد: سدبیدواز اسفراین درخراسا ن رضوی},
booktitle = {همایش ملی وبین رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آب-مشارکت مردمی- مدیران-مردم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دیدگاه مدیران ومردم درباره الگوهای جلب مشارکت مردمی درشبکه آبیاری پایاب سد ، مورد: سدبیدواز اسفراین درخراسا ن رضوی
%A بهروان, حسین
%J همایش ملی وبین رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن
%D 2009

[Download]