علوم اجتماعی, دوره (5), شماره (1), سال (2008-9) , صفحات (111-140)

عنوان : ( کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , شیما صفا , مهدی کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی ذهنی و عینی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است.تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است.همچنین در بررسی رابطه متغیر های مستقل با دو نوع کیفیت زندگی ذهنی و عینی مشخص شد که سرمایه مادی ( درآمد) بیش از دیگر متغیر ها بر کیفیت زندگی عینی افراد موثر است.در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیر ها می تواند کیقیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد.البته میزان تاثیر گذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است.علاوه بر دو متغیر فوق ، سرمایه انسانی ( تحصیلات ) نیز تاثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی, کیفیت زندگی ذهنی , کیفیت زندگی عینی , شهروندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014532,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and صفا, شیما and کرمانی, مهدی},
title = {کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2008},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {111--140},
numpages = {29},
keywords = {سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی ذهنی ، کیفیت زندگی عینی ، شهروندان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A صفا, شیما
%A کرمانی, مهدی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2008

[Download]