اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی , 2009-06-11

عنوان : ( تعیین مقدار مناسب و نحوه تقسیط ازت بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در قوچان )

نویسندگان: محمود شور , علی گزانچیان , اصغر خوشنودیزدی , رضا شجاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مناسب ترین میزان و نوع تقسیط کود ازته بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در منطقه قوچان آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 1384 اجرا شد.نتایج نشان داد که مناسب ترین میزان ازت 150 کیلو گرم ا زت خالص در هکتار با متوسط عملکرد 9/34 تن در هکتار می باشد. اثر متقابل میزان ازت و نوع تقسیط بر روی همه پارامترهای اندازه گیری شده به جز تعداد ساقه اصلی از نظر آماری در سطح %5 معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, آگریا, تقسیط ازت , قوچان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014534,
author = {شور, محمود and علی گزانچیان and خوشنودیزدی, اصغر and رضا شجاعی},
title = {تعیین مقدار مناسب و نحوه تقسیط ازت بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در قوچان},
booktitle = {اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی},
year = {2009},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {سیب زمینی- آگریا- تقسیط ازت - قوچان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مقدار مناسب و نحوه تقسیط ازت بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در قوچان
%A شور, محمود
%A علی گزانچیان
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A رضا شجاعی
%J اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی
%D 2009

[Download]