دانش و توسعه, دوره (16), شماره (26), سال (2009-6) , صفحات (63-85)

عنوان : ( نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ ) )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , محمدعلی شعبانی , اعظم ذبیحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی میزان و نحوه تاثیر سرمایه انسانی بر تولید کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن استان خراسان شمالی ر مقطع زمانی 1384 می باشد. بدین منظور اقدام به تخمین تابع تولید صنایع استان با استفاده از تابع تولید کاب-داگلاس نموده ایم. با توجه به این که شاخص سرمایه انسانی یک متغیر کیفی می باشد، از نیروی کار متخصص با تحصیلات دانشگاهی و نیروی کار ماهر و با تجربه به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای متناسب با سرایه انسانی تاثیر مثبت بر ارزش ستاده صنایع استان خراسان شمالی دارند و تابع تولید استان از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ )
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014543,
author = {سلیمی فر, مصطفی and شعبانی, محمدعلی and ذبیحی, اعظم},
title = {نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ )},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {26},
month = {June},
issn = {2008-1456},
pages = {63--85},
numpages = {22},
keywords = {نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ )},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ )
%A سلیمی فر, مصطفی
%A شعبانی, محمدعلی
%A ذبیحی, اعظم
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]