بررسی های اقتصادی, دوره (5), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (65-87)

عنوان : ( تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , زهرا شیرزورعلی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضرتحلیل رتبه ای صنایع استانهای خراسان در مقاطع زمانی1374،1378و1382 می باشد. به این منظور، با استفاده از تلفیق روشها ی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و همچنین معرفی مجموعه ای از شاخصهای منتخب از قبیل شاخصهای مربوط به کارگاه صنعتی، اشتغال ، عملکرد، انرژی و صادرات بخشهای مختلف، فعالیتهای صنعتی برا ساس کدهای سه رقمیISIC (ویرایش سوم ) برای مقاطع زمانی 1374،1378و1382 طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهندکه تنها تعداد معدودی از صنایع استان در سه مقطع مورد بررسی توانسته اند جایگاه خود را حفظ نمایند. به عبارت دیگر، مجموعة فعالیت های صنعتی قرار گرفته در اولویت اول طی این سه مقطع زمانی مورد بررسی دارای ترکیب ثابتی نیستندو به سمت صنایع شیمیایی ، الکتریکی ، لاستیکی معطوف گردیده است.

کلمات کلیدی

, مزیت رتبه ای, تاکسونومی عددی , تحلیل عاملی , صنایع کارخانه ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014544,
author = {سلیمی فر, مصطفی and شیرزورعلی آبادی, زهرا},
title = {تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان},
journal = {بررسی های اقتصادی},
year = {2008},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-2223},
pages = {65--87},
numpages = {22},
keywords = {مزیت رتبه ای- تاکسونومی عددی - تحلیل عاملی - صنایع کارخانه ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان
%A سلیمی فر, مصطفی
%A شیرزورعلی آبادی, زهرا
%J بررسی های اقتصادی
%@ 2008-2223
%D 2008

[Download]