جامعه شناسی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2009-2) , صفحات (3-23)

عنوان : ( احساس شهروندی درمراکزاستانهای ایران )

نویسندگان: علی یوسفی , مژگان عظیمی هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهروندی حاصل ارتباط دوسویه فردو جامعه است.این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرداست.درمقاله حاضربرای مفهوم شهروندی سه وجه اساسی منظورشده است : برابری مشارکتی ، برابری قانونی و هویت سیاسی .عناصرمهم دربعد......

کلمات کلیدی

, شهروندی, برابری توزیعی, برابری فرصتی, برابری مشارکتی , هویت سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014559,
author = {یوسفی, علی and عظیمی هاشمی, مژگان},
title = {احساس شهروندی درمراکزاستانهای ایران},
journal = {جامعه شناسی ایران},
year = {2009},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-1901},
pages = {3--23},
numpages = {20},
keywords = {شهروندی، برابری توزیعی، برابری فرصتی، برابری مشارکتی ، هویت سیاسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T احساس شهروندی درمراکزاستانهای ایران
%A یوسفی, علی
%A عظیمی هاشمی, مژگان
%J جامعه شناسی ایران
%@ 1735-1901
%D 2009

[Download]