پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (1), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاری )

نویسندگان: حبیب اله دعائی , مسعود علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاری

کلمات کلیدی

تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014561,
author = {دعائی, حبیب اله and مسعود علیزاده},
title = {تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاری},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2383-4064},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاری
%A دعائی, حبیب اله
%A مسعود علیزاده
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2010

[Download]