تاریخ نگری و تاریخ نگاری, دوره (19), شماره (76), سال (2009-6) , صفحات (87-123)

عنوان : ( جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هم سرنوشت بودن داستان و تاریخ، معمای غامضی نیست. زیرا اندکی دقت در مفهوم واژه تاریخ می تواند چاره ساز باشد. بی گمان این نکته پذیرفتنی است که جهان تشکیل شده از رویدادهای بسیار است. اما میان رویدادهای معطوف و رویدادهای به شمار نیامده،تفاوت بسیار است. تاریخ به معنای پژوهش درباره رویدادهایی است که دریک دوره زمانی خاص از سوی افراد پژوهشگر به شمار آمده، به چشم دیده شده و در ذهن، مورد عطف توجه قرار گرفته و به کار ساختن سازه ای از روایت درباره همان رویدادها آمده اند.واقعیت فزون برتاریخ است و با فاصله ای بسیار از حیث عدد و رقم، پیشتاز است.این امر به زایش هویت می انجامد. هویت در این معنا یکی از محک هایی است که می توان با تکیه بر آن، رخداد تاریخی شده را مورد بررسی قرار داد. هنگامی که از هویت به مثابه فرآیند سخن می گوییم در حقیقت از استمرار پدیده های تاریخی شده ای سخن به میان آورده ایم که یک فرد، گروه، قوم یا ملت در مقام پاسخ به پرسش هایی که از او درباره گذشته اش پرسیده اند برمی آید.نگارنده با واکاوی پنج اثر تاریخی در صدد بررسی عنصر فرنگی در گزارش های تاریخی روزگار قاجاران برآمده است.

کلمات کلیدی

, تاریخ نگاری, تاریخ, عنصرفرنگی, قاجاریه, هویت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014569,
author = {خلیلی, محسن},
title = {جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخی},
journal = {تاریخ نگری و تاریخ نگاری},
year = {2009},
volume = {19},
number = {76},
month = {June},
issn = {2008-8841},
pages = {87--123},
numpages = {36},
keywords = {تاریخ نگاری،تاریخ، عنصرفرنگی، قاجاریه، هویت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخی
%A خلیلی, محسن
%J تاریخ نگری و تاریخ نگاری
%@ 2008-8841
%D 2009

[Download]