دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (1), شماره (3), سال (2010-3) , صفحات (415-420)

عنوان : ( رودکی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله زندگی، شعر ، اندیشه رودکی و مسائل مربوط مورد بررسی قرار گفته است.

کلمات کلیدی

, رودکی, سامانیان , شعر فارسی در قرن چهارم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014572,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {رودکی},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {March},
issn = {0000-0004},
pages = {415--420},
numpages = {5},
keywords = {رودکی، سامانیان ، شعر فارسی در قرن چهارم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رودکی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2010

[Download]