دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (1), شماره (3), سال (2010-3) , صفحات (51-52)

عنوان : ( خلد برین )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مدخل منظومه خلد برین وحشی از نظر تاریخی و ادبی وارزش آن در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, خلد برین, وحشی, شعر فارسی, منظومه سرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014573,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {خلد برین},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {March},
issn = {0000-0004},
pages = {51--52},
numpages = {1},
keywords = {خلد برین، وحشی، شعر فارسی، منظومه سرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خلد برین
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2010

[Download]