دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (1), شماره (3), سال (2010-3) , صفحات (584-588)

عنوان : ( سبک خراسانی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مدخل زمان، محدوده، مشخصات و مختصات سبک خراسانی در شعر فارسی مورد بررسی و قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, سبک خراسانی, شعر فارسی, زبان فارسی, ادبیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014574,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {سبک خراسانی},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {March},
issn = {0000-0004},
pages = {584--588},
numpages = {4},
keywords = {سبک خراسانی، شعر فارسی، زبان فارسی، ادبیات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک خراسانی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2010

[Download]