مدیریت بازرگانی, دوره (1), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (71-86)

عنوان : ( بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضوی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , سیدمسلم علوی دارابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رقابت گسترده موجود در بازار، شرکتها را ناگزیر از بکارگیری استراتژی هایی جهت رویارویی با این رقابت نموده است. بدون شک بکارگیری این گونه استراتژی ها نه تنها از تاثیر قابل ملاحظه ای بر بسته بندی کالاها به عنوان بخشی از محصول شرکتها برخوردار است، بلکه این امر متعاقبا بر عملکرد شرکتها نیز تاثیر گذار است. با توجه به این امر، هدف از این تحقیق پیمایشی، بررسی اثر استراتژی تمایز پورتر بر عملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها بوده است. جهت تحقق این هدف تاثیر متغیر استراتژی تمایز بر عملکرد سازمانی از طریق بسته بندی بصورت مستقیم (بدون واسطه گری بسته بندی) و غیر مستقیم (با واسطه گری بسته بندی) با طرح 4 فرضیه اصلی بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از عدم تایید نقش واسطه گری متغیر بسته بندی در رابطه بین استراتژی تمایز و عملکرد سازمانی بود. این در حالیست که مولفه هایی همچون طراحی و رنگ بسته بندی رابطه بین استراتژی تمایز و مولفه فروش از عملکرد سازمانی را واسطه گری می نمایند.

کلمات کلیدی

, استراتژی های رقابتی پورتر, استراتژی تمایز پورتر , بسته بندی, عملکرد سازمانی, تحلیل مسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014577,
author = {رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید and علوی دارابی, سیدمسلم},
title = {بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضوی},
journal = {مدیریت بازرگانی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5907},
pages = {71--86},
numpages = {15},
keywords = {استراتژی های رقابتی پورتر، استراتژی تمایز پورتر ، بسته بندی، عملکرد سازمانی، تحلیل مسیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضوی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%A علوی دارابی, سیدمسلم
%J مدیریت بازرگانی
%@ 2008-5907
%D 2009

[Download]